Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Klientów i jest ogólnodostępny na stronie internetowej: https://omnicreatio.com/regulamin.html
 2. Pojęcia użyte w regulaminie:
  1. Formularz kontaktowy: formularz, w którym klienci zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu uzyskania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia, otrzymania odpowiedzi;
  2. Klient: osoba korzystająca z formularza kontaktowego zgodnie z przedmiotowym regulaminem;
  3. Administrator: Omnicreatio, ul. F. Walczaka 12/1-2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 3. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne i stanowi alternatywę dla kontaktu mailowego, telefonicznego, pocztowego lub osobistego;
 4. Formularz kontaktowy stanowi formę kontaktu potencjalnego klienta z Omnicreatio;
 5. Osoba korzystająca z Formularzu kontaktowego zobowiązana jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, na który otrzyma odpowiedź, numer telefonu, wskazać zwięzły temat wiadomości oraz wskazać jej treść;
 6. Niezbędnym elementem umożliwiającym korzystanie przez potencjalnego klienta z formularzu kontaktowego jest zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Administratorem danych klienta pobieranych w związku z korzystaniem z formularzu kontaktowego jest Omnicreatio z siedizbą w …, wpisana do KRS pod nr: …,
 8. Dane osobowe wpisane przez klienta podczas korzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane, przede wszystkim:
  1. w celu zawarcia i realizacji umowy;
  2. świadczenia przez Omnicreatio na jego rzecz usług;
  3. Otrzymania oferty od Omnicreatio;
  4. W celu prowadzenia przez Omnicreatio marketingu usług własnych;
 9. Dane będą przetwarzane przez Omnicreatio;
 10. Dane mogą być przekazane przez Omnicreatio podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Omnicreatio, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
 11. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Podane przez klienta dane osobowe podczas wypełniania Formularza Kontaktowego są danymi udostępnionymi dobrowolnie;
 13. Dane osobowe klienta będą przechowywane na czas sporządzenia odpowiedzi a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych